Badanie losów zawodowych absolwentów

Podstawa prawna

Badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie są przeprowadzane przez Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego. Biuro gromadzi dane osób, które zakończyły studia i wyraziły zgodę na udział w badaniu.
Narzędzie badań – ankieta – jest przesyłane absolwentom w formie elektronicznej po 6 miesiącach oraz 5 latach od daty zakończenia przez nich studiów.

Cele badania
Cele, jakie zostały postawione przed badaniem:

  • Określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.
  • Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy.
  • Gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy.
  • Określenie poziomu przydatności programu studiów w pracy zawodowej.

Realizacja założonych celów pozwoli na:

  • Uzyskanie przez władze każdego z wydziałów szczegółowych informacji na temat wymagań współczesnego rynku pracy znajdującego się w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.
  • Przekazanie studentom oraz pracownikom Biura Karier i Kształcenia Praktycznego informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji celów zawodowych absolwenta Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.

Metodyka badania losów absolwentów:

ETAP I – etap wstępny
Każdy absolwent Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja otrzymuje do wypełnienia formularz osobowy wraz z wyrażeniem zgody na: udział w badaniu losów zawodowych absolwentów oraz na przetwarzanie danych osobowych (potrzebnych tylko i wyłącznie do celów niniejszego badania).
Formularz zgłoszeniowy przeznaczony jest dla studentów ostatniego semestru studiów  przygotowujących się do obrony pracy inżynierskiej lub magisterskiej.

Druk formularza student otrzymuje w Dziekanacie.

ETAP II – badanie po  6 miesiącach
Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 6 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Na podstawie zebranych wyników badań, opracowany zostanie raport cząstkowy.


Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego prowadzi badania zawodowych losów absolwentów Uniwersytetu Rolniczego. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tym badaniu.

Celem badania jest poznanie, w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów. Uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane w celu wspomożenia procesu podnoszenia jakości kształcenia oraz efektywniejszego dostosowywania oferty kształcenia do wymogów rynku pracy.

Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną po - 6 miesiącach od obrony pracy licencjackiej, inżynierskiej lub magisterskiej.”

Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.

Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów!

Formularz do pobrania tutaj

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie