KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Badanie losów zawodowych absolwentów UR


Podstawa prawna

W październiku 2011 roku weszła w życie znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych.
Obowiązek ten realizowany jest przez Biuro Karier, które organizuje Badanie Losów Absolwentów. Nasz projekt rozpoczęliśmy od ankietyzacji rocznika 2011/12. Zostali nim objęci absolwenci wszystkich kierunków Uczelni.

Cele badania
Cele, jakie zostały postawione przed badaniem:

  • Określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.
  • Określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy.
  • Gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy.
  • Określenie poziomu przydatności programu studiów w pracy zawodowej.

Realizacja założonych celów pozwoli na:

  • Uzyskanie przez władze każdego z wydziałów szczegółowych informacji na temat wymagań współczesnego rynku pracy znajdującego się w otoczeniu społeczno-gospodarczym uczelni.
  • Przekazanie studentom oraz pracownikom Biura Karier i Kształcenia Praktycznego informacji pomagających w wyborze kariery zawodowej oraz najlepszych sposobów realizacji celów zawodowych absolwenta Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja.

Metodyka badania losów absolwentów:
ETAP I – etap wstępny
Każdy absolwent Uniwersytetu Rolniczego im Hugona Kołłątaja otrzymuje do wypełnienia formularz osobowy wraz z wyrażeniem zgody na: udział w badaniu losów zawodowych absolwentów oraz na przetwarzanie danych osobowych (potrzebnych tylko i wyłącznie do celów niniejszego badania).
Formularz zgłoszeniowy przeznaczony jest dla studentów ostatniego semestru studiów  przygotowujących się do obrony pracy inżynierskiej lub magisterskiej.

Druk formularza student otrzymuje w Dziekanacie.

ETAP II – badanie po  12 miesiącach
Rozesłanie kwestionariusza ankiety do osób, które wyraziły zgodę na udział w badaniu po co najmniej 12 miesiącach od daty ukończenia przez nie studiów. Na podstawie zebranych wyników badań, opracowany zostanie raport cząstkowy.

ETAP III – badanie po 5 latach

Analogicznie jak w przypadku etapu II, po upływie 5 lat od momentu ukończenia studiów, pracownik Biura Karier skontaktuje się z absolwentami badanego rocznika i poprosi ich o wypełnienie kolejnej ankiety internetowej (etap III). Na podstawie zebranych wyników zostanie opracowany raport cząstkowy.

Po przeprowadzeniu całego cyklu wszystkich badań, zostanie opracowany raport końcowy, który z założenia ma zaprezentować losy zawodowe absolwentów badanego rocznika.

 

Szanowni Państwo,
Biuro Karier i Kształcenia Praktycznego prowadzi badania zawodowych losów absolwentów Uniwersytetu Rolniczego. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w tym badaniu.
Celem badania jest poznanie, w jaki sposób kształtuje się kariera zawodowa naszych absolwentów. Uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane w celu wspomożenia procesu podnoszenia jakości kształcenia oraz efektywniejszego dostosowywania oferty kształcenia do wymogów rynku pracy. Ankieta zostanie przesłana do Państwa drogą elektroniczną w okresie od 6 - 12 miesięcy od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej. Badanie ma charakter poufny, co oznacza, że informacje uzyskane od Państwa posłużą wyłącznie do utworzenia zestawień statystycznych.
Dziękujemy za wypełnienie formularza i życzymy wielu sukcesów!

Formularz do pobrania tutaj

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies